Reklamacje

 

 

 

 1. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. 

 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości klient proszony jest o przesłanie opisu wady towaru.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

 5. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 6. W przypadku towaru objętego gwarancją producenta klient może reklamować produkt posiadający wady:

  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Zaleca się, aby klient w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z gwarancji dołączył dowód zakupu towaru. Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę reklamacyjną.

  2. korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.

    Ze względu na surowy materiał betonu, z którego płyty są produkowane, do wad produktu, a tym samym podstaw do zgłaszania roszczeń gwarancyjnych nie zalicza się:

   a) różnic w kolorze, b) różnic w wymiarach. Dopuszczalne różnice mogą wahać się do ± 3mm c) wybrzuszenia w granicach ± 3mm na 1m, d) pojawienia się miejscowych, punktowych przebarwień e) występowania minimalnych ilości porów na płytach o fakturze gładkiej. Gwarancja nie obejmuje i nie uważa się za wady wyrobu spowodowane: a) nieprawidłowym montażem i eksploatacją, b) zastosowaniem wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, c) uszkodzeniem mechanicznym, d) nieprawidłowym przechowywaniem (na zewnątrz bez przekrycia, zabezpieczenia, przechowywaniem w temperaturze <0°C.) SKŁADOWANIEM BEZ RÓWNOMIERNEJ CYRKULACJI POWIETRZA

   Klient zobowiązany jest do skontrolowania jakości wyrobu przed przystąpieniem do montażu.